logo
 Archiwum Tomatow portalRezygnacja z funkcji prezesa zarzadu Wzor Refundacja zakupu okularow do pracy ... wzor rezygnacja ze studiów wzór podania Rezygnacja z Polsatu Cyfrowego wzór
 • jak;pielegnowac;jablon
 • nuty besame mucho
 • wietnamska;wikipedia
 • narracja;w;opowiadaniach;borowskiego
 • fischer wc
 • Tomatow portal


  Temat: Polisa OC (bez warunku) - uzupełnienie
  No właśnie, jak podeszlibyście do czegoś takiego: V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy. (...) VI. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wraz z ofertą na wykonanie zamówienia, wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP oraz warunki SIWZ, wg wzoru określonego w ... 2-ch projektów zintegrowanego (inteligentnego) systemu zarządzania budynkiem użytkowym o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3) - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ 7. Wykonanie to należy potwierdzić stosownymi referencjami uprzednich zamawiających o wykonanych projektach z podaniem typu zaprojektowanego systemu, potwierdzających ich wykonanie z należytą starannością i w terminie. (...)
  Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=822  Temat: Miles Davis - Seven Steps to Heaven MP3, ~224 Kbps
  Miles Davis - Seven Steps to Heaven http://img144.imageshack.us/img144/8424/16343654vb4.jpg Wykonawca: Miles Davis Tytuł: Seven Steps to Heaven Gatunek: Jazz Data wydania: 1963 Wytwórnia: Columbia Dane tech.: ~224 Kbps Czas trwania: 46:19 min. Format: MP3 Rozmiar: 72,47 MB Wykonawcy: Miles Davis - Trumpet George Coleman - Tenor Saxophone Victor Feldman - Piano (April session) Herbie Hancock - Piano (May session) Ron Carter - Double ... a w improwizacji pierwszy chorus Davis kończy świstem, który był później tak charakterystyczny dla np. Stańki. Zresztą tych referencji z dzisiejszej perspektywy historycznej jest więcej. Sposób gry kwartetu Milesa stanowi wzór...
  Źródło: shareosiol.com/index.php?showtopic=37366


  Temat: Dostawa protez stawu kolanowego
  4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających ( o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy PZP ). 5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 6. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. ... akceptują warunki umowy oraz pozostałe warunki wymienione w siwz; 6) złożą oświadczenie wykonawcy, że wszystkie zaoferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 7) złożą oświadczenie wykonawcy, że przed zawarciem umowy, dostarczą Zamawiającego, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski wszystkich wyrobów objętych umową. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załączniki nr 1 - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności ... odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub ... dostawy te zostały wykonane należycie (należy podać minimum jedną dostawę oraz jedną referencję), - akceptacja warunków umowy oraz pozostałych warunków wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenie wykonawcy, że przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski na wszystkie wyroby objęte umową. Kryteria oceny ofert: cena 100 %. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:...
  Źródło: info.zozgiz.pl/viewtopic.php?t=320


  Temat: Protest na warunki SIWZ
  mam tylko w innym punkcie : w formularzu nr 8 załączane są referencje. 1.3.2. Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę sporządzoną według załączonego wzoru wraz z wypełnionymi następującymi załącznikami i formularzami: 1. Oświadczenie – Załącznik Nr 1 2. Oferta – Załącznik Nr 2 3. Kosztorys ofertowy – Załącznik Nr 3 4. Parafowany projekt umowy – Załącznik nr 4 5. informacje ogólne o wykonawcy – Formularz Nr 1, 6. informacje o wartości robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu, wykonanych przez wykonawcę w ciągu każdego z pięciu ubiegłych lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym ... w tym okresie oraz dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannościąĂ˘Â€Â“ doświadczenie wykonawcy – Formularz Nr 8, 11. propozycje ewentualnego podzlecenia elementów robót o łącznej wartości większej niż 10% ... wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na...
  Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=1409


  Temat: Usługa sprzatania szpitala
  przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przez wykonawcę u zamawiającego. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: 15.07.2008 - 14.07.2011 r. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis ... udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 7 ( wraz z załącznikami nr 7a do 7c, które wykonają oferenci), - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ... Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych ... zostały wykonane należycie. Wykonawca musi wykazać się minimum jedną usługą o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia ( o wartości nie mniejszej od niniejszego zamówienia ) wraz z pozytywną referencją, - akceptacja warunków umowy oraz pozostałych warunków wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w kwocie odpowiadającej minimum wartości złożonej oferty, - polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca...
  Źródło: info.zozgiz.pl/viewtopic.php?t=291


  Temat: dostawa tomografu komputerowego
  z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przez wykonawcę u zamawiającego. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia: - max 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Warunki ... dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 - formularz parametrów technicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik ... właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub ... Wykonawca musi wykazać się minimum jedną dostawą oferowanego sprzętu wraz z pozytywną referencją, - akceptacja warunków umowy oraz pozostałych warunków wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenie wykonawcy, że przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski na wszystkie wyroby objęte umową, - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w kwocie odpowiadającej minimum wartości złożonej oferty. Kryteria oceny ofert: cena...
  Źródło: info.zozgiz.pl/viewtopic.php?t=287


  Temat: Przetarg: Obsługa komunikacji miejskiej w Kraśniku
  mogą się ubiegać wykonawcy spełniający następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – posiadają licencję na wykonywanie ... działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w tych latach wykonawca realizował usługi przewozów pasażerskich autobusami miejskimi o łącznej wartości min. 1 500 000,00 zł potwierdzone referencjami (zał. nr 4, referencje). Ocena potencjału technicznego zostanie przeprowadzona w oparciu o wykaz pojazdów, jakim dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co ... zamówienia dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie (zał. nr 2). Ad. 3 Ocena potencjału ekonomicznego wykonawcy dokonana będzie z punktu widzenia możliwości realizacji zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 300 000 zł. Ad. 4 Na potwierdzenie spełnienia warunku nie wykluczenia Wykonawcy z postępowania należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty określone w rozdziale VII pkt. 5 ,6, 13 i 14. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca nie zalega z opłatami i ... warunków oparta będzie o zasadę spełnia – nie spełnia (1 – 0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia Wykonawcy, wymienione w rozdz. VII SIWZ. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ogłoszenie o planowanych zamówieniach dotyczące tego postępowania nie zostało opublikowane Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium 10 000 zł http://www.krasnik.pl/index.php?id=przetargi&pid=343 edit: http://www.bip.lublin.pl/miastokrasnik/...
  Źródło: ltek.cba.pl/viewtopic.php?t=1574